Môi trường kinh doanh tại Việt Nam Archives - TriMinh Law

Tư vấn về môi trường kinh doanh tại Việt Nam

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI VIỆT NAM Trong thời gian qua, môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, được cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, theo xếp hạng của báo cáo thường niên Môi trường kinh doanh (DoingBusiness Report) của Ngân hàng Thế giới, chỉ số môi […]